Đào Hoa Yêu Nhiêu

Bể Dục (Thượng)


trước sau

Đàocvgqat Hoatyopxt hếtgxgiut sứceesfjt hoảngqueust hồn,vpkhct Nguyễnojqjat Tuyểnrjvbxt Hievlvgt đãnuespt đipdkwxt đếnpelyft trướcpwjxht mặtgwhiat cô,jxybct hắnvvotet conglhxiyt mộtviebmt chân,jeqvqt nửantaxmt ngồitzcamt xổmt xuống,t mộtt lóngt tayt ngảt ngớnt nângt lênt cằm.

"Vìt mộtt nữt nhânt nhưt cô,t Mộct Diệct Sinht liềnt dẫnt ngườit vọtt vàot tới.t Tôit nhưngt thậtt rat muốnt nhìn,t mạngt củat anht trai,t rốtt cuộct mộtt mìnht côt cót bùt đắpt nổit không."

Nguyễnt Tuyểnt Hit nói,t làmt Đàot Hoat ướct chừngt cót chútt rõt rangt gútt mắtt thùt hậnt giữat hait người,t trongt lòngt bant đầut từt mộtt nửat đãt chuyểnt quat lạnht hoànt toàn.

Thậtt sự,t côt rấtt muốnt bắtt lấyt ngườit nàyt hétt lớnt mộtt tiếng.

"Anht trait củat cậut lạit khôngt phảit làt tôit giết,t oant cót đầut nợt cót chủ,t tôit thậtt sựt làt ngườit vôt tộit a!!"

Chínht làt trongt lòngt Đàot Hoat đãt rõt ràng,t Nguyễnt Tuyểnt Hit cơt bảnt khôngt đánht chủt ýt lênt ngườit mình,t hắnt chỉt làt muốnt thôngt quat việct giàyt xéot thânt thểt nàyt đểt trảt thùt Mộct Diệct Sinh.

Chot nênt trongt đót cũngt khôngt cót cáit gìt gọit làt hiểut lầm,t chỉt làt logict củat hắnt cùngt mìnht khôngt giốngt nhaut màt thôi.

Cặpt mắtt Nguyễnt Tuyểnt Hit bắnt rat hậnt ýt mãnht liệt,t Đàot Hoat cảmt thấyt nếut trongt tayt hắnt cót dao,t nhấtt địnht sẽt đemt côt thiênt đaot vạnt quả,t bầmt thâyt vạnt đoạn*.

*t thiênt đaot vạnt quả,t bầmt thâyt vạnt đoạn:t bămt thànht vạnt mảnht nhỏ.t

Nhưngt Nguyễnt Tuyểnt Hit khôngt cót tiếnt thêmt mộtt bước,t ngượct lạit càngt thêmt kiênt nhẫnt màt nhìnt Đàot Hoa,t nhìnt côt dầnt dầnt bịt dụct vọngt mêt mangt hait mắt,t thưởngt thứct gươngt mặtt nhuộmt hồng,t hôt hấpt loạnt xạ,t núit nont trướct ngựct theot hơit thởt màt phậpt phồng.

Nữt nhân,t trướct nayt ởt trongt lòngt Nguyễnt Tuyểnt Hit đềut làt sinht vậtt phiềnt toái,t nhưngt côt gáit trướct mắtt này,t bởit vìt làt nữt nhânt củat Mộct Diệct Sinh,t ởt trongt mắtt hắn,t cót đượct mịt lựct hútt hồnt khôngt ait thayt thết được.

Ngườit củat Mộct Diệct Sinh,t Nguyễnt Tuyểnt Hit giươngt mắtt đốit mặtt vớit namt nhânt cót gươngt mặtt sátt thầnt trongt mànt hìnht kia.

Hắnt cựct kìt chờt mong,t trongt chốct látt nữt nhânt nàyt sẽt dùngt bột mặtt đầyt nướct mắtt nướct mũit giànt giụat cầut xint hắnt thaot côt ta,t ngườit nàyt sẽt cót biểut tìnht gì.

Nhấtt địnht cựct kìt xuấtt sắct nha.

Nguyễnt Tuyểnt Hit đangt đợi,t Mộct Diệct Sinht đangt nhìn.

Đàot Hoat ômt chân,t đemt mặtt chônt sâut vàot trongt váy,t ngănt chặnt hait ánht mắtt đangt chỉat vềt mình.

Chỉt làt thânt thểt nàyt khôngt ngừngt runt rẩy,t cảnht cáot hait ngườit kia,t côt đangt trảit quat trat tấnt dàyt vòt nhưt thết nào.t

Mớit quat bat phút,t nhưngt đốit vớit Đàot Hoat màt nói,t tựat nhưt đặtt ởt trongt chảot dầut bịt chiênt suốtt bat giờt đồngt hồt vậy,t khit côt ngẩngt đầu,t mặtt đãt ửngt đỏt đếnt muốnt chảyt rat máu,t Đàot Hoat cắnt chặtt môi,t nuốtt xuốngt mộtt ngụmt nướct bọt,t yếtozzuwt hầuriskjt khôbqmtit giòn,usykdt hơiuudsrt nướcbnruvt cùngvoxult vớihwtzut mồylymft hôiynfvst chảycbblit rakkpgrt nhanhnetuht chóngfwxpst xóimupmft mòn.

Loạiphgfst cảmvplhyt giácvdltnt khónznrbt chịut nàyt côt cònt cót thểt nhịn,t nhưngt thânt dướit giươngt nanht múat vuốt,t khôngt ngừngt hướngt Đàot Hoat kêut gào,t muốnt laot tới,t phảit làmt loạn,t cơt hồt đãt ápt chết khôngt được,t trậnt nàyt xemt rat côt khôngt cót mộtt chútt cơt hộit thắng.

"Từt bỏt chốngt cựt vôt vịt đi,t loạit dượct tínht nàyt nếut khôngt kịpt thờit giải,t côt sẽt điên."

Nguyễnt Tuyểnt Hit đồngt tìnht màt nhìnt Đàot Hoa,t môit mỏngt nóit rat lờit tànt khốc.

"Tôit muốnt giếtt cậu!!"

Đàot Hoat mộtt phent nhéot áot sơt mit củat hắn,t đôit mắtt trongt nhưt hồt thut đãt biếnt thànht màut đỏt tươi,t trongt thânt thểt đãt nhấct lênt mộtt hồit mưat máu,t mơt hồt mấtt đit lýt trí,t muốnt xét nátt ngườit trướct mắtt này.

Đươngt nhiên,t Đàot Hoat khátt vọngt hắn,t côt phit thườngt khátt vọngt hắn,t tiếnt vàot trongt mình,t lấpt đầyt thânt thể,t đemt cont quáit thút dữt tợnt kiat trấnt ant xuốngt dưới,t bìnht ổnt cổt đãt khátt khô,t phóngt thícht dụct vọngt đangt nhấnt chìmt thânt thể.

Thậtt làt đángt sợ,t loạit cảmt giáct này,t mộtt tiếngt nóit thanht thúyt xét
rácht suyt nghĩt trongt đầut đemt thầnt trít Đàot Hoat trởt về.

Saut mộtt látt suyt nghĩt kĩ,t côt phátt hiệnt chínht mìnht đãt đemt Nguyễnt Tuyểnt Hit đẩyt ngãt ởt trênt thảm,t áot sơt mit củat hắnt bịt mìnht kéot ra,t cúct áot rơit vãit bốnt phía,t trênt ngựct trắngt nõnt củat hắnt đãt xuấtt hiệnt vàit vếtt đỏt dot móngt tayt càot tốt cáot vừat rồit côt cót baot nhiêut gấpt khôngt chờt nổi,t dụct hỏat đốtt người.

Cắnt môi,t Đàot Hoat ngẩngt đầut nhìnt vàot mắtt Mộct Diệct Sinh,t thựct tết tầmt nhìnt môngt lungt mơt hồ,t cănt bảnt thấyt khôngt rõt lắmt gươngt mặtt củat hắn,t nhưngt côt phảngt phấtt cót thểt cảmt giáct đượct đốit phươngt đangt dùngt ánht mắtt lạnht băngt chămt chút nhìnt ởt trênt ngườit mình.

Băngt cùngt lửat vat chạm,t Đàot Hoat phátt điênt xưat nayt chưat từngt có.

Côt hungt hăngt cắnt mộtt ngụmt trướct ngựct Nguyễnt Tuyểnt Hi,t tayt bắtt đượct dâyt lưngt bênt hôngt củat hắn,t khôngt hềt cót trìnht tựt màt lôit kéo,t tựat nhưt dãt thút vat chạmt lồngt sắt,t dâyt lưngt đậpt trúngt tayt Đàot Hoa,t nhưngt cảmt giáct đaut kiat khôngt sinht rat đượct bấtt cứt ảnht hưởngt gìt trênt thânt thểt này.

Mộtt tiếngt gàot rống,t thết nhưngt côt đãt kéot đứtt dâyt lưngt hắn,t gấpt khôngt chờt nổit màt bắtt lấyt cănt thịtt kia,t nângt lênt mông,t trựct tiếpt ởt phíat trênt cọt xát.

Vàot khôngt được!

Váyt áot thậtt dàyt củat côt gâyt trởt ngạit tiếpt xúct củat hait người,t buộct ngựct gắtt gaot màt cộtt vàot trênt người,t saut lưngt làt dâyt vảit chằngt chịtt tróit chặtt phíat trên,t càngt gỡt càngt chặt,t váyt áot xinht đẹpt bant đầut giờt phútt nàyt thànht thứt tróit buộct dưt thừat màt mìnht ghétt nhất.

Đàot Hoat nônhomfat nóngsptktt khẩnattsat trươngxgcfjt mànormat nhìnspdlft Nguyễnaarklt Tuyểnwgxvat Hi,kpqqpt hắntarhst lạirknnft ácfmttvt độcvsxagt gốiidmqjt haicuzovt tayablcit tùydgjuqt ý,mgknit mộtpfwemt chútt ýt tứt muốnt hỗt trợt đềut khôngt có,t cònt rấtt cót hứngt thút màt thưởngt thứct bột dángt điênt cuồngt củat côt bịt ngọnt lửat dụct vọngt trat tấnt đếnt thiêut đốtt thànht tro.

Mộct Diệct Sinh,t anht đangt nhìnt sao,t nữt nhânt củat anh,t đangt cầut xint tôit làmt côt ấyt nha.

Truyện convert hay : Chiến Thần Vô Song Cửu Trọng Thiên Trần Cuồng

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện